Σε ισχύ βρίσκονται οι πρώτες προκηρύξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/2016). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα δομή και λογική, έχουν δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι 4 πρώτες προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσεις που προβλέπονται στο Ν.4399/2016.

Με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο εισάγονται μια σειρά σημαντικών διαφοροποιήσεων, σε σχέση με όσα ίσχυαν στους αντίστοιχους προηγούμενους. Στις διαφορές περιλαμβάνονται:

- Η ύπαρξη 8 διακριτών κατηγοριών (καθεστώτων) ενίσχυσης, κάθε ένα από τα οποία δέχεται υποβολές επενδυτικών σχεδίων βάσει διακριτής προκήρυξης και περιλαμβάνει ιδιαίτερους κανόνες και κριτήρια αξιολόγησης

- Η αύξηση της ελκυστικότητας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής σε σχέση με την επιχορήγηση, καθώς για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο η επιχορήγηση είναι κατά 30% μικρότερη από τη φορολογική απαλλαγή

- Η καθιέρωση μέγιστων ποσών ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

- Η αυξημένη βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της εξέλιξης της απασχόλησης των τελευταίων ετών, για τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις

- Οι συγκεκριμένοι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ανά κύκλο προκήρυξης του κάθε καθεστώτος ενίσχυσης, γεγονός που, στις προκηρύξεις που περιλαμβάνουν συγκριτική αξιολόγηση, σημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης καθίσταται πολύ πιο ανταγωνιστική

- Η ύπαρξη καθεστώτων των οποίων οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν το δεδομένο της χρονικής σειράς προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

- Η ύπαρξη καθεστώτων που δίνουν μόνο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής

- Η ανάγκη τεκμηρίωσης της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής, μέσω οικονομικών στοιχείων του φορέα της επένδυσης ή/και τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων των μετόχων αυτού

Στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να επιβάλλουν επενδυτικά σχέδια μεταποιητικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (αναλόγως της κατάταξής τους) και επιλεγμένοι άλλοι κλάδοι παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη και τα ποσοστά ενίσχυσης, οι ελάχιστοι προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων, καθώς και μια σειρά άλλων στοιχείων, εξειδικεύονται με την προκήρυξη κάθε καθεστώτος.

Οι πρώτες προκηρύξεις που είναι σήμερα διαθέσιμες για υποβολή επενδυτικών σχεδίων είναι:

 

Γενική Επιχειρηματικότητα

Απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη και ηλικίες επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς επίσης και άυλες δαπάνες. Τα είδη ενίσχυσης είναι η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή, ενώ εάν το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να καταταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η επιχορήγηση.
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, και βάσει των ενισχυόμενων δαπανών.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016.

 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Απευθύνεται σε σε νεοσύστατες (έως 7 έτη) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς επίσης και άυλες δαπάνες. Τα είδη ενίσχυσης είναι η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, η φορολογική απαλλαγή και η επιχορήγηση.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και βάσει των ενισχυόμενων δαπανών, αλλά και της τυχόν ένταξης του επενδυτικού σχεδίου σε μια από τις ειδικές κατηγορίες.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016.

 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη και ηλικίες επιχειρήσεων και έχει ώς κύρια χαρακτηριστικά τη γρήγορη εξέταση του φακέλου με ελάχιστα κριτήρια και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν αποκλειστικά μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα είδη ενίσχυσης είναι μόνο η φορολογική απαλλαγή.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται γεωγραφικά και αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Η αξιολόγηση γίνεται αυτοτελώς για κάθε επενδυτικό σχέδιο στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Η ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου είναι η 28η Απριλίου 2017.

 

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Αφορά την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, άνω των 20.000.000€, που δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Το συγκεκριμένο καθεστώς διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα, τόσο υπό την έννοια της διαφοράς των ειδών ενίσχυσης που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς επίσης και άυλες δαπάνες που μπορούν όμως να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.

Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων διαφοροποιούνται ποιοτικά από εκείνα των άλλων καθεστώτων και περιλαμβάνουν:

- Παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και μέχρι και δώδεκα (12) έτη.

- Φορολογική απαλλαγή

- Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης

Η αξιολόγηση γίνεται αυτοτελώς για κάθε επενδυτικό σχέδιο στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Η ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου είναι η 28η Απριλίου 2017.