Μετά από μια ταχύτατη για τα Ελληνικά δεδομένα διαδικασία η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 με την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, τόσο η αρχική αδειοδότηση, η κατασκευή και η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας της νέας μονάδας συσκευασίας και αποθήκευσης λιπασμάτων της Yara Hellas A.E. στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου.

Υπεγράφη νέα σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο μητρώο εμπειρογνωμόνων/αξιολογητών για τις δράσεις του HORIZON 2020. Ήδη το 2017 παραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις περίπου 50 επιχειρηματικών σχεδίων καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος. Για το 2018-2019 οι αξιολογήσεις θα περιλαμβάνουν τόσο τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, όσο και το κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση της Polisan AE στη Β' ΒΙΠΕ Βόλου, η οποία επιτρέπει τη συμπληρωματική χρήση εναλλακτικών καυσίμων για τις ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης.

Σε ισχύ βρίσκονται οι πρώτες προκηρύξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/2016). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα δομή και λογική, έχουν δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι 4 πρώτες προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσεις που προβλέπονται στο Ν.4399/2016.

Συνεχίζεται η συνεργασία με το Συνεταιρισμό ΘΕΣΓΑΛΑ μετά την επιτυχημένη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαχείρισης του έργου της κατασκευής και εκκίνησης λειτουργίας της μονάδας παστερίωσης γάλακτος στη Γιάννουλη Λάρισας.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).