Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς επίσης και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της λειτουργίας του κέντρου αποκατάστασης.