Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπόνηση της μελέτης για την "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ". 

Εκπονήθηκε η τεχνική προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (μελέτη-κατασκευή), υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκδόθηκε η 783/44789 /13–5–2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Γόννων,του Δήμου Τεμπών. Ο σχεδιασμός του έργου αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Γόννων και Ελαίας, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις επεξεργασίας των λυμάτων που παράγονται από το συγκεκριμένο πληθυσμό με πρόβλεψη 20ετίας (Α’ φάση), ενώ έχει ληφθεί υπ’ όψη η αναγκαία επέκταση για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού 40ετίας (Β΄ φάση). Το έργο αναμένεται να δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων των συγκεκριμένων οικισμών και μπορεί να αποτελέσει βάση για μελλοντική εξυπηρέτηση και άλλων κοντινών οικισμών (Παραπόταμος, Μακρυχώρι). Ως μέθοδος επεξεργασίας έχει επιλεγεί ο παρατεταμένος αερισμός με νιτροποίηση–απονιτροποίηση για την απομάκρυνση του αζώτου και απομάκρυνση φωσφόρου (βιολογική και χημική).

Με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων γίνεται εναρμόνιση με την ισχύουσα Νομοθεσία οδηγίας 91/271, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ για όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων. Το έργο θα δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων του οικισμού και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαιτέρως του υπογείου υδροφορέα, από την ρύπανση που υφίσταται σήμερα. Επίσης θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή, η οποία υδρεύεται εξ ολοκλήρου από τα υπόγεια ύδατα. Με την παύση διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος επιτυγχάνεται προστασία των εδαφών και των υπογείων υδάτων από περαιτέρω επιβάρυνση από θρεπτικές ουσίες. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι εντατικά καλλιεργούμενη και παράλληλα εντάσσεται στον κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών από νιτρορρύπανση.