Η Δρόμων Σύμβουλοι Μηχανικοί υπέγραψε σύμβαση εκπροσώπησης της TÜV HELLAS, για την περιοχή της Θεσσαλίας. Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. 

Η TÜV HELLAS έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του Οργανισμού με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών.

Με τη συνεργασία αυτή η TÜV HELLAS και η εταιρεία μας φιλοδοξούν να επιτύχουν μια συνεχή, σταθερή και συνεπή παρουσία στην περιοχή στον τομέα των ανεξάρτητων επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο τις σχετικές ανάγκες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2008, ΕΛΟΤ 1433 κλπ), Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius, ISO 22000:2005, FSCC 22000, IFSFood:2008, BRCFood: 2008), Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρησης (ISO 14001:2004, ISO 16001:2009, EMAS), Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801), καθώς επίσης και εξειδικευμένα κατά κλάδο συστήματα διαχείρισης (Πληροφορική, Επικοινωνία και Διαφήμιση, Εκπαίδευση κλπ).
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: αφορούν ελέγχους συγκολλήσεων, μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: περιοδικοί έλεγχοι και έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία πιστοποιητικών για δοχεία πιέσεως, ατμολέβητες και ατμογεννήτριες, ανυψωτικά μηχανήματα (γερανογέφυρες, κλαρκ, γερανοφόρα) κλπ.
  • ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 334/94 ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994, αφορά στη συμμόρφωση των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και στη χρήση σήματος "CE". Η TÜV HELLAS πρωτοπορεί ως κοινοποιημένος Οργανισμός Πιστοποίησης για επιλεγμένα δομικά προϊόντα στα οποία αρχικά συγκαταλέγονται τα βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα, το τσιμέντο, τα αδρανή υλικά, η δομική άσβεστος, τα πρόσθετα σκυροδέματος, τα προϊόντα ξύλου, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα πυρανίχνευσης, τα στοιχεία τοιχοποιίας, οι καπνοδόχοι, οι δομικοί χάλυβες, οι ιστοί φωτισμού και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
  • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων από την TÜV HELLAS αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 28425/22-12-2008/ΦΕΚ 2604Β
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: Οι υπηρεσίες αφορούν τον έλεγχο των αρχικών μελετών, την επίβλεψη για λογαριασμό του επενδυτή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και τις δοκιμές απόδοσης για την τελική παραλαβή του έργου, με τελικό στόχο της διασφάλιση της ποιότητας και της μέγιστης δυνατής απόδοσης του έργου και της επένδυσης.
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη πληροφόρηση για τις παραπάνω υπηρεσίες και για το πώς μπορούν οι υπηρεσίες της TÜV HELLAS και της εταιρείας μας να προσφέρουν ανταγωνιστικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση ή τον φορέα σας.