Η υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει πλέον αποκτήσει σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, τόσο εξ’ αιτίας αστάθμητων παραγόντων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και λόγω των απαιτούμενων από την πολιτεία και τη νομοθεσία διαδικασιών για τη σύννομη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των επενδυτικών προσπαθειών και αναδεικνύει την αναγκαιότητα μιας εξ’ αρχής ολοκληρωμένης υποστήριξης της επενδυτικής και παραγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

Περισσότερα...

Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στη βάση της αειφορικής ανάπτυξης, δηλαδή με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, αποτελεί βασική έννοια της σύγχρονης πραγματικότητας. Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με τις νομοθετικές απαιτήσεις για τον έλεγχο και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, δημιουργούν στις επιχειρήσεις την ανάγκη μιας σειράς υπηρεσιών, σε μελετητικό και κατασκευαστικό επίπεδο.

Περισσότερα...

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους, από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού μιας επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση της, αλλά και εκείνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

Περισσότερα...

Σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων είναι η ύπαρξη ποικίλων δυνατοτήτων οικονομικής συνδρομής με τη μορφή επιδοτήσεων, τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους. Η επιτυχής υλοποίηση κάθε επένδυσης και η αξιοποίηση των όποιων επιδοτήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού.

Περισσότερα...

Με έμφαση στο υγρό τρόφιμο και αναψυκτικό με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα στη βιομηχανία και να επεξεργαστούμε τις ιδέες των πελατών που με συνέπεια μας εμπιστεύονται.

Περισσότερα...